Triage

Zorg App Animatie Serious game

Van vraag naar adviesrapport tot innovatieve app

In samenwerking met 3 zorginstellingen ontwikkelen we een triage app voor VVT (Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) organisaties. De app moet leiden tot een betere en efficiënter triageproces en zo zorgpersoneel te ontlasten. Naast een app is er een kaartspel ontwikkeld om te leren werken met de app, scenario's na te bootsen en zorgteams beter te laten samenwerken. 

Probleemstelling

Digitale innovatie om personeelstekort terug te dringen

In de provincie Groningen ontstaat buiten de stad een probleem met het in stand houden van de verpleeghuiszorg vanwege een tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO).

Dit tekort werkt met name door in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Tegelijkertijd is de wens en verwachting dat de SO zich meer extramuraal zal gaan begeven om huisartsen te ondersteunen in de zorg aan ouderen die thuis wonen of in kleinschalige woonvoorzieningen. Hiermee neemt naar verwachting het takenpakket van de SO toe, in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Daarnaast is het inzetten van huisartsen in de WLZ setting (ook bij behandeling) een mogelijkheid, waardoor de cliënt meer continuïteit in zijn/haar medische zorg heeft. Een extra complicatie is dat de zorgzwaarte van de cliënten, waarvoor 24-uurs zorg en ondersteuning nodig is, toeneemt. Ouderen wonen langer thuis, wanneer zij uiteindelijk in een instelling komen zijn zij kwetsbaarder en hebben meer complexere zorgvragen.

Foto van de Triage workshop.

Workshop afbeelding 1

Foto van de conceptversie van het Triage kaartspel.

Workshop afbeelding 2

Foto van de Triage workshop.

Workshop afbeelding 3

Advies:

Eenduidige triage met een app

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de app hebben we met de deelnemende zorgorganisaties sessies georganiseerd om uiteindelijk tot een adviesrapport te komen.

Bekijk hier het adviesrapport

Om zorg over te kunnen dragen zal er eenduidig getrieerd moeten worden. Voor een interne overdracht is dit belangrijk en zeker als zorg wordt overgedragen naar een andere organisatie. Eenduidig triëren is de grootste voorwaarde voor een oplossing van het vraagstuk.

De ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de eindgebruikers (verpleegkundigen, artsen, verzorgenden en helpenden). Na elke sprint (korte werkperiode van 2 weken) worden de resultaten gedeeld, getoetst en wordt de feedback verwerkt in de volgende sprint. 

Infographic over de werking van de Triage app.

De app in actie

Ontwikkelde materialen

App ontwikkeld

Ga naar Triage.nu

Kaartspel

Partners

Ervaringen uit de praktijk

Door gebruik te maken van de triage app kun je snel en correct handelen en daarnaast is er een duidelijke complete rapportage naar de arts toe.

Roelina Kupers
Revalidatieverpleegkundige - Zorggroep Meander

Met het toepassen van de ABCDE-methodiek kan ik goed urgentie beoordelen en op tijd ondersteuning en hulp bieden. Bij iemand met koorts bijvoorbeeld kan dan voorkomen worden dat iemand snel doodziek wordt, zoals in een sepsis.

Anneke Cazemier
triageverpleegkundige - ZHgN

Een handige en gemakkelijke app om snel en methodisch een client in kaart te brengen, om vervolgens met hulp van de app gestructureerd over te dragen aan een collega of arts.

Kinèreth Snip
triageverpleegkundige - ZHgN

Ook een tool, app of serious game ontwikkelen met ons?

Neem contact op met Jorrit, hij denkt graag mee!

  jorrit@klarekoek.nl